pano

Rodzinny Ogród Działkowy "Czarny Staw"

Zarząd ROD "Czarny Staw" IX kadencji

Prezes Zarządu Agnieszka Kucharska działka Nr 31
Z-ca Prezesa Elżbieta Łapacz działka Nr 47
Z-ca Prezesa Zbigniew Biliński działka Nr 10
Sekretarz Ewa Wasilewska działka Nr 60
Skarbnik Danuta Wrzosek działka Nr 59
Członek Zarządu Jacek Bąk działka Nr 17
Członek Zarządu Marcin Zendak działka Nr 53

Uwaga! członkowie Zarządu

Zarząd ROD spotyka się regularnie na posiedzeniach, które w sezonie letnim odbywają się w Biurze Zarządu na terenie Ogrodu, natomiast w sezonie zimowym w prywatnym mieszkaniu, zgodnie z ustalonym terminarzem.

Ogłoszenia Zarządu

Obrady Walnego Zebrania Sprawozdawczego zaplanowano na dzień 22 kwietnia 2023 roku, które odbędą się przy świetlicy ogrodowej o godzinie 10.

Uchwały i inne dokumenty ustanowione przez Zarząd

 1. w sprawie rozliczenia zużytej w 2023 roku energii elektrycznej i zaliczek na 2024 rok.
 2. w sprawie zwołania Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego
 3. w sprawie powołania doraźnej komisji technicznej w celu włączenia hydroforni oraz wodociągu ogrodowego na sezon 2024
 4. w sprawie powołania doraźnej komisji technicznej w celu zamknięcia wodociągu ogrodowego na sezon zimowy 2023
 5. w sprawie rozliczenia zużytej w 2021 roku energii elektrycznej i zaliczek na 2022 rok.
 6. w sprawie powołania doraźnej komisji technicznej w celu włączenia hydroforni oraz wodociągu ogrodowego na sezon 2021

Uchwała NR 122/IX/2024 - z dnia 20 stycznia 2024 roku

w sprawie zasad korzystania z energii elektrycznej w Ogrodzie

Zgodnie z Uchwałą Nr 14/WZ/2015 Walnego Zebrania z dnia 25.04.2015 r. w sprawie zasad korzystania z energii elektrycznej w Ogrodzie, Zarząd na posiedzeniu w dniu 20 stycznia 2024 roku na podstawie materiałów przekazanych przez Inkasenta Ogrodu i rachunków za 2023 rok otrzymanych z Zakładu Energetycznego, w oparciu o zasady zawarte w Uchwale Nr 13/WZ/2015 Walnego Zebrania z 25.04.2015 r. w sprawie opłat zaliczkowych oraz rozliczania zużytej energii elektrycznej w Ogrodzie uchwalił, co następuje:

§ 1

Ceny do rozliczenia zaliczek wpłaconych przez działkowców w 2023 roku ustala się jak niżej:
Średnia cena rozliczeniowa za kWh – 1,0004
Cena rozliczeniowa do 250 kWh – 0,8082
Cena rozliczeniowa powyżej 250 kWh – 1,3347

§ 2

Prognozowane ceny do naliczenia opłat zaliczkowych pobieranych w 2024 roku za energię elektryczną ustala się jak niżej:
Cena zaliczkowa za kWh - 1,6000

§ 3

Na podstawie uchwały Nr 285/2015 Prezydium KR PZD z dnia 05.11.2015 r. w związku z różnicą pomiędzy wskazaniem licznika głównego a sumą wskazań wszystkich podliczników zainstalowanych w ogrodzie wynoszącą 2710 kWh, Zarząd wnioskuje o ustalenie jednorazowej opłaty energetycznej przypadającej na użytkownika działki w wysokości 44,11 zł.

 1. Pobrane w 2023 roku zaliczki od działkowców rozliczyć wg § 1 i § 3.
 2. Opłaty zaliczkowe pobierane w 2024 roku za energię elektryczną naliczyć wg § 2.
 3. Odpowiednie wykazy należy przekazać do Inkasenta Ogrodu i Gł. Księgowego Ogrodu w terminie do 15 marca 2024 roku.

§ 4

Niniejsza uchwała podlega zatwierdzeniu przez Walne Zebranie.

Uchwała NR 128/IX/2024 - z dnia 25 lutego 2024 roku

w sprawie zwołania Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego

Zarząd na posiedzeniu w dniu 25 lutego 2024 roku działając na podstawie statutu PZD oraz w oparciu o uchwałę Nr 335/2015 Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych określających zasady odbywania walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych w ROD w okresie niniejszej kadencji w PZD oraz wzorów druków do przeprowadzenia tych zebrań, postanawia, co następuje:

§ 1

Na podstawie § 59 ust. 1 statutu PZD Zarząd zwołuje w dniu 28 kwietnia 2024 roku (niedziela) Walne Zebranie Sprawozdawczo- Wyborcze członków PZD w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Czarny Staw”.

§ 2

Walne Zebranie odbędzie się w świetlicy ogrodowej na terenie ROD „Czarny Staw” w Wólce Wiciejowskiej o godzinie 10,30.

§ 3

W przypadku braku wymaganej ilości członków PZD, zgodnie z § 61 ust.2 statutu PZD, Walne Zebranie odbędzie się w drugim terminie o godzinie 11:00 w miejscu, o którym mowa w § 2 niniejszej uchwały.

§ 4

Zarząd proponuje porządek obrad Walnego Zebrania stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 5

Sekretarza Zarządu, zgodnie z § 60 statutu PZD, jest odpowiedzialny za przygotowanie imiennych zaproszeń wraz z projektem porządku obrad Walnego Zebrania i przesłanie ich do wszystkich członków PZD Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Czarny Staw”.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała NR 129/IX/2024 - z dnia 25 lutego 2024 roku

w sprawie powołania doraźnej komisji technicznej w celu włączenia hydroforni oraz wodociągu ogrodowego na sezon 2024

Zarząd na posiedzeniu w dniu 25 lutego 2024 roku rozpatrzył możliwość uruchomienia wodociągu ogrodowego na sezon 2024. Biorąc pod uwagę prognozy meteorologiczne oraz potrzeby działkowców postanowił, co następuje:

§ 1

Zarząd na podstawie § 45 Statutu ROD powołuje doraźną Komisję Techniczną w składzie:

 1. Jarosław Kucharski – Przewodniczący
 2. Ryszard Gołębiewski
 3. Jacek Bąk
 4. Zbigniew Wierzbowski – odpowiedzialny za Budynek Gospodarczy
 5. Zbigniew Biliński – odpowiedzialny za Budynek Gospodarczy
 6. Ochnio Andrzej

§ 2

Włączenie wszystkich urządzeń hydroforowych oraz napełnienie sieci wodociągowej winno nastąpić nie później, niż w dniu 6 kwietnia 2024 roku około godzinie 12:00.

§ 3

Termin, o którym mowa w § 2 może ulec zmianie. Decyzję w tej sprawie podejmuje Przewodniczący Komisji Technicznej w uzgodnieniu z Zarządem.

§ 4

Komisja Techniczna powołana jest w celu:

 1. podłączenia zaworu głównego oraz próbnego włączenia pompy w celu sprawdzenia stanu technicznego wszystkich urządzeń zainstalowanych w hydroforni. Zadanie to winno być wykonane przed terminem, o którym jest mowa w § 2 niniejszej uchwały,
 2. usunięcia stwierdzonych usterek w hydroforni i Budynku Gospodarczym,
 3. napełnienia wodą całej ogrodowej sieci wodociągowej,
 4. w przypadku zgłoszenia przecieku lub niesprawności zaworu głównego odcinającego dopływ wody do działki, zamknięcie dopływu wody do całego sektora, w którym wystąpiła usterka, na czas jej usunięcia przez działkowca,
 5. sprawdzenia i podłączenia urządzeń do instalacji wodnej i kanalizacyjnej w Budynku Gospodarczym.

§ 5

Przewodniczący Komisji w celu realizacji zadań, o których jest mowa w § 4 niniejszej uchwały może powołać w skład Komisji dodatkowe osoby.

§ 6

Po zakończeniu prac, Komisja sporządzi odpowiedni protokół. W protokole muszą być zawarte również informacje o aktualnym stanie licznika poboru wody i stanie podlicznika zużycia energii elektrycznej w hydroforni. Protokół po podpisaniu przez Komisję, Przewodniczący przekaże do Prezesa Zarządu.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała NR 119/IX/2023 - z dnia 16 września 2023 roku

w sprawie powołania doraźnej komisji technicznej w celu zamknięcia wodociągu ogrodowego na sezon zimowy

W związku z koniecznością zabezpieczenia urządzeń hydroforni i wodociągu ogrodowego przed nadchodzącym okresem zimowym, Zarząd na posiedzeniu w dniu 16 września 2023 roku postanawia, co następuje:

§ 1

Wyłączenie wszystkich urządzeń hydroforowych winno nastąpić nie później, niż w dniu 12 listopada 2023 roku.

§ 2

Termin, o którym mowa w § 1 może ulec zmianie w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych. Decyzję w tej sprawie podejmuje Przewodniczący Komisji Technicznej.

§ 3

Zarząd na podstawie § 25 ust.1 Regulaminu ROD powołuje doraźną Komisję Techniczną w składzie:

 1. Jarosław Kucharski – Przewodniczący
 2. Ryszard Gołębiewski
 3. Zbigniew Biliński
 4. Ochnio Andrzej
 5. Zbigniew Wierzbowski
 6. Jacek Bąk – odpowiedzialny za Budynek Gospodarczy

§ 4

Przewodniczący Komisji może powołać w skład Komisji dodatkowe osoby, do pomocy w realizacji postanowień, o których jest mowa w § 5 niniejszej uchwały.

§ 5

Komisja Techniczna powołana jest w celu:

 1. prawidłowego przeprowadzenie wyłączenia hydroforni,
 2. opróżnienia ogrodowej sieci wodociągowej z wody i sprawdzenia stanu technicznego zaworów głównych poszczególnych działek,
 3. wyłączenia i zabezpieczenia instalacji wodno-kanalizacyjnej w Budynku Gospodarczym na okres zimowy.

§ 6

Po zakończeniu prac, Komisja sporządzi odpowiedni protokół. W protokole muszą być zawarte również informacje o aktualnym stanie licznika poboru wody i stanie podlicznika zużycia energii elektrycznej w hydroforni. Protokół po podpisaniu przez Komisję, Przewodniczący Komisji przekaże do Prezesa Zarządu.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała NR 70/IX/2022 - z dnia 01 marca 2022 roku

w sprawie rozliczenia zużytej w 2021 roku energii elektrycznej i zaliczek na 2022 rok.

Zgodnie z Uchwałą Nr 14/WZ/2015 Walnego Zebrania z dnia 25.04.2015 r. w sprawie zasad korzystania z energii elektrycznej w Ogrodzie, Zarząd na posiedzeniu w dniu 01 marca 2022 roku na podstawie materiałów przekazanych przez Inkasenta Ogrodu i rachunków za 2021 rok otrzymanych z Zakładu Energetycznego, w oparciu o zasady zawarte w Uchwale Nr 13/WZ/2015 Walnego Zebrania z 25.04.2015 r. w sprawie opłat zaliczkowych oraz rozliczania zużytej energii elektrycznej w Ogrodzie uchwalił, co następuje:

§ 1

Ceny do rozliczenia zaliczek wpłaconych przez działkowców w 2021 roku ustala się jak niżej:
Cena rozliczeniowa za kWh – 0,6556

§ 2

Prognozowane ceny do naliczenia opłat zaliczkowych pobieranych w 2022 roku za energię elektryczną ustala się jak niżej:
Cena zaliczkowa za kWh - 0,8000

§ 3

 1. Pobrane w 2021 roku zaliczki od działkowców rozliczyć wg § 1 i § 3.
 2. Opłaty zaliczkowe pobierane w 2022 roku za energię elektryczną naliczyć wg § 2.
 3. Odpowiednie wykazy należy przekazać do Inkasenta Ogrodu i Gł. Księgowego Ogrodu w terminie do 15 marca 2022 roku.

§ 4

Niniejsza uchwała podlega zatwierdzeniu przez Walne Zebranie.

Uchwała NR 59/IX/2021 - z dnia 06 lutego 2021 roku

w sprawie powołania doraźnej komisji technicznej w celu włączenia hydroforni oraz wodociągu ogrodowego na sezon 2021

Zarząd na posiedzeniu w dniu 06 lutego 2021 roku rozpatrzył możliwość uruchomienia wodociągu ogrodowego na sezon 2021. Biorąc pod uwagę prognozy meteorologiczne oraz potrzeby działkowców postanowił, co następuje:

§ 1

Zarząd na podstawie § 45 Statutu ROD powołuje doraźną Komisję Techniczną w składzie:

 1. Jarosław Kucharski – Przewodniczący
 2. Ryszard Gołębiewski
 3. Andrzej Tabuła
 4. Zbigniew Wierzbowski – odpowiedzialny za Budynek Gospodarczy
 5. Paweł Pszenicki
 6. Stanisław Szmalc – odpowiedzialny za Budynek Gospodarczy

§ 2

Włączenie wszystkich urządzeń hydroforowych oraz napełnienie sieci wodociągowej winno nastąpić nie później, niż w dniu 20 marca 2021 roku około godzinie 12:00.

§ 3

Termin, o którym mowa w § 2 może ulec zmianie. Decyzję w tej sprawie podejmuje Przewodniczący Komisji Technicznej w uzgodnieniu z Zarządem.

§ 4

Komisja Techniczna powołana jest w celu:

 1. podłączenia zaworu głównego oraz próbnego włączenia pompy w celu sprawdzenia stanu technicznego wszystkich urządzeń zainstalowanych w hydroforni. Zadanie to winno być wykonane przed terminem, o którym jest mowa w § 2 niniejszej uchwały,
 2. usunięcia stwierdzonych usterek w hydroforni i Budynku Gospodarczym,
 3. napełnienia wodą całej ogrodowej sieci wodociągowej,
 4. w przypadku zgłoszenia przecieku lub niesprawności zaworu głównego odcinającego dopływ wody do działki, zamknięcie dopływu wody do całego sektora, w którym wystąpiła usterka, na czas jej usunięcia przez działkowca,
 5. sprawdzenia i podłączenia urządzeń do instalacji wodnej i kanalizacyjnej w Budynku Gospodarczym.

§ 5

Przewodniczący Komisji w celu realizacji zadań, o których jest mowa w § 4 niniejszej uchwały może powołać w skład Komisji dodatkowe osoby.

§ 6

Po zakończeniu prac, Komisja sporządzi odpowiedni protokół. W protokole muszą być zawarte również informacje o aktualnym stanie licznika poboru wody i stanie podlicznika zużycia energii elektrycznej w hydroforni. Protokół po podpisaniu przez Komisję, Przewodniczący przekaże do Prezesa Zarządu.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
logo PZD

TERMINARZ
Posiedzeń Zarządu ROD "Czarny Staw"
w sezonie 2022/2023

Podstawa: - § 71 statutu PZD

Lp. Dzień tygodnia Data Godzina Miejsce zebrania Nr protokółu
1 sobota 21-05-2022 10,00 Biuro Zarządu  
2 sobota 04-06-2022 10,00 Biuro Zarządu  
3 sobota 25-06-2022 10,00 Biuro Zarządu  
4 sobota 09-07-2022 10,00 Biuro Zarządu  
5 sobota 23-07-2022 10,00 Biuro Zarządu  
6 sobota 06-08-2022 10,00 Biuro Zarządu  
7 sobota 20-08-2022 10,00 Biuro Zarządu  
8 sobota 17-09-2022 10,00 Biuro Zarządu  
9 sobota 01-10-2022 10,00 Biuro Zarządu  
10 sobota 12-11-2022 10,00 Prywatne mieszkanie  
11 sobota 10-12-2022 10,00 Prywatne mieszkanie  
12 sobota 13-01-2023 10,00 Prywatne mieszkanie  
13 sobota 04-02-2023 10,00 Prywatne mieszkanie  
14 sobota 04-03-2023 10,00 Prywatne mieszkanie  
15 sobota 25-03-2023 10,00 Biuro Zarządu  
16 sobota 22-04-2023 9,00 Biuro Zarządu