pano

Rodzinny Ogród Działkowy "Czarny Staw"

UCHWAŁY

rok 2023

Uchwały Walnego Zebrania Sprawozdawczo-wyborczego członków PZD w ROD "CZARNY STAW" w Wólce Wiciejowskiej z dnia 22 kwietnia 2023 roku

 1. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD w 2022 roku
 2. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu ROD za 2022 rok
 3. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2022 roku
 4. w sprawie wysokości opłaty ogrodowej i terminu jej wnoszenia w roku 2023
 5. w sprawie wysokości i terminu wnoszenia opłaty za wywóz śmieci z terenu ROD w 2023 roku
 6. w sprawie planu pracy na 2023 rok
 7. w sprawie wysokości i terminu wnoszenia opłaty za prowadzenie księgowości ROD w 2023 roku
 8. w sprawie rozliczenia zużytej w 2022 roku energii elektrycznej oraz opłat zaliczkowych w 2023 roku
 9. w sprawie realizacji zadania remontowego pn. NAPRAWA NAWIERZCHNI ALEJEK OGRODOWYCH
 10. w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego) pn. NAPRAWA GŁÓWNEJ SKRZYNKI ELEKTRYCZNEJ
 11. w sprawie kontynuacji zadania inwestycyjnego pn. BUDOWA BUDYNKU HYDROFORNI
 12. w sprawie zatwierdzenia powołania członka organu PZD w trybie § 40 ust. 1 Statutu PZD
 13. w sprawie preliminarzy finansowych ROD na 2023 rok
 14. w sprawie wniosku o przyznanie dotacji z Funduszu Rozwoju ROD
 15. w sprawie wysokości i terminu wnoszenia opłaty na kompostownik w 2023 roku

Uchwała NR 01/WZ/2023

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD w 2022 roku

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze działając na podstawie § 64 pkt 1 Statutu PZD na wniosek Komisji Rewizyjnej ROD postanawia:

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie z działalności Zarządu ROD za rok 2022.

§ 2

Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
UCHWAŁ I WNIOSKÓW
Marcin Zendak
PRZEWODNICZĄCY
WALNEGO ZEBRANIA

Uchwała NR 02/WZ/2023

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu ROD za 2022 rok

Walne zebranie sprawozdawcze, na wniosek Komisji Rewizyjnej ROD, na podstawie § 64 pkt 3 Statutu PZD postanawia:

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe ROD za 2022 rok sporządzone przez zarząd ROD składające się z:

§ 2

Sprawozdanie finansowe Zarządu ROD za rok 2022 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
UCHWAŁ I WNIOSKÓW
Marcin Zendak
PRZEWODNICZĄCY
WALNEGO ZEBRANIA

Uchwała NR 03/WZ/2023

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2022 roku

Walne zebranie sprawozdawcze działając na podstawie § 64 pkt 2 statutu PZD, postanawia:

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej ROD za 2022 r.

§ 2

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
UCHWAŁ I WNIOSKÓW
Marcin Zendak
PRZEWODNICZĄCY
WALNEGO ZEBRANIA

Uchwała NR 04/WZ/2023

w sprawie wysokości opłaty ogrodowej i terminu jej wnoszenia w roku 2023

Walne zebranie sprawozdawcze działając na podstawie art. 33 ust. 1 i 2 ustawy o ROD oraz § 64 pkt 7 Statutu PZD postanawia:

§ 1

Uchwalić opłatę ogrodową przeznaczoną na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD tj. w szczególności na:

 1. bieżącą konserwację infrastruktury ogrodowej w kwocie 0,22 zł od m² powierzchni użytkowanej działki,
 2. opłaty za dostawę energii elektrycznej, cieplnej, wody w części dotyczącej terenu ogólnego i infrastruktury ogrodowej w kwocie 0,09 zł od m² powierzchni użytkowanej działki,
 3. ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne w kwocie 0,05 zł od m² powierzchni użytkowanej działki,
 4. zarządzanie ROD w kwocie 0,10 zł od m² powierzchni użytkowanej działki,

w 2023 roku w łącznej kwocie 0,58 zł od m² powierzchni użytkowanej działki,
w tym partycypacja na rok 2023 (zgodnie z § 145 ust. 1 i 2 statutu PZD uchwalona uchwałą nr 2/XVI/2022 Krajowej Rady PZD z dnia 17 listopada 2022 r. )

§ 2

Opłatę ogrodową wskazaną w § 1 wnoszą wszyscy działkowcy w ROD w terminie do dnia 30 czerwca 2023 roku.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
UCHWAŁ I WNIOSKÓW
Marcin Zendak
PRZEWODNICZĄCY
WALNEGO ZEBRANIA

Uchwała NR 05/WZ/2023

w sprawie wysokości i terminu wnoszenia opłaty za wywóz śmieci z terenu ROD w roku 2023

Walne zebranie sprawozdawcze ROD działając na podstawie art. 33 ust. 1 i 2 ustawy o ROD, § 64 pkt 7 Statutu PZD oraz w zw. z umową z firmą wywozową śmieci postanawia:

§ 1

Uchwalić opłatę za wywóz śmieci w 2023 roku w kwocie 270,00 zł od działki.

§ 2

Opłatę za wywóz śmieci wnoszą wszyscy działkowcy w terminie do dnia 30 czerwca 2023 roku.

§ 3

W przypadku zmiany wysokości stawki za wywóz śmieci przez podmiot świadczący tę usługę w akcie, do którego odwołuje się niniejsza uchwała, zarząd ROD dokona odpowiedniej korekty (podwyżki lub obniżki) w rozliczeniach z tego tytułu pomiędzy działkowcem a ROD.

§ 4

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
UCHWAŁ I WNIOSKÓW
Marcin Zendak
PRZEWODNICZĄCY
WALNEGO ZEBRANIA

Uchwała NR 06/WZ/2023

w sprawie planu pracy na 2023 rok

Walne zebranie sprawozdawcze, działając na podstawie § 64 pkt 6 Statutu PZD, postanawia:

§ 1

Przyjąć plan pracy na 2023 rok.

§ 2

Plan pracy stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Plan prac

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
UCHWAŁ I WNIOSKÓW
Marcin Zendak
PRZEWODNICZĄCY
WALNEGO ZEBRANIA

Uchwała NR 07/WZ/2023

w sprawie wysokości i terminu wnoszenia opłaty za prowadzenie księgowości ROD w 2023 roku

Walne zebranie sprawozdawcze ROD działając na podstawie art. 33 ust. 1, 2 i 5 ustawy o ROD, § 64 pkt 7 Statutu PZD oraz porozumienia Nr 9/2020 z Ośrodkiem Finansowo – Księgowym Okręgu Mazowieckiego PDZ w Warszawie postanawia:

§ 1

Uchwalić opłatę za prowadzenie księgowości w 2023 roku w kwocie 25,00 zł od działki.

§ 2

Opłatę za prowadzenie księgowości działkowiec obowiązany jest wpłacić w terminie do dnia 30 czerwca 2023 roku.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
UCHWAŁ I WNIOSKÓW
Marcin Zendak
PRZEWODNICZĄCY
WALNEGO ZEBRANIA

Uchwała NR 08/WZ/2023

w sprawie rozliczenia zużytej w 2022 roku energii elektrycznej oraz opłat zaliczkowych w 2023 roku

Walne zebranie sprawozdawcze, postanawia:

§ 1

Zatwierdzić uchwałę Nr 94/IX/23 Zarządu ROD „Czarny Staw” z dnia 04.02.2023 roku w sprawie rozliczenia zużytej w 2022 roku energii elektrycznej i zaliczek na 2023 rok

§ 2

Uchwała Zarządu Nr 94/IX/23 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
UCHWAŁ I WNIOSKÓW
Marcin Zendak
PRZEWODNICZĄCY
WALNEGO ZEBRANIA

Uchwała NR 09/WZ/2023

w sprawie realizacji zadania remontowego pn. NAPRAWA NAWIERZCHNI ALEJEK OGRODOWYCH

§ 1

Walne zebranie sprawozdawcze - członków PZD w ROD „CZARNY STAW” w Wólce Wiciejowskiej, na podstawie § 64 pkt. 8 statutu PZD oraz wniosku zarządu ROD przyjmuje do realizacji na rok 2023 zadanie remontowe pn. NAPRAWA NAWIERZCHNI ALEJEK OGRODOWYCH

§ 2

Zakres rzeczowy robót, przewidywany koszt ich realizacji i źródła finansowania oraz system realizacji (gospodarczy, zlecony, mieszany) określa wniosek zarządu ROD, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 3

 1. 1. Wysokość partycypacji finansowej w kosztach realizacji zadania, o którym mowa w § 1, przypadającej na jednego działkowca ustala się w kwocie:
  zł 73,17 + 50,00 zł (prace) na rok 2023
 2. Łączna wysokość partycypacji, o której mowa w ust. 1 wynosi 6 000,00 zł   + 4 100,00 zł (prace)
 3. Kwotę należy wpłacić na rachunek bankowy ROD lub w kasie ROD w terminie do 30 czerwca 2023 roku

§ 4

 1. W ramach partycypacji finansowej, o której mowa w § 3 uchwały przyjmuje się prace działkowców na rzecz zadania.
 2. Prace przypadające na jednego działkowca ustala się rocznie w ilości 2 godzin przy wartości (1 godziny pracy) 25,00 zł co daje kwotę 50,00 zł. Prace te będą wykonywane w roku 2023
 3. Łączna wartość prac, o których mowa w ust. 2 wynosi 4 100,00 zł.
 4. W przypadku wykonania pracy przez działkowca osobiście lub przez członka jego rodziny łączna partycypacja finansowa, określona w § 3 ust. 2 ulega obniżeniu/ umorzeniu o łączną wartość prac, o której mowa w ust.3. Umorzenia/obniżenia dokonuje się jednorazowo bądź w okresach rocznych, jeżeli wykonanie prac rozpisano na lata.

§ 5

Małżonkowie posiadający prawo do tej samej działki opłacają jedną opłatę, o której mowa w § 3 oraz mają do nich zastosowanie ulgi przewidziane w § 4 (w pojedynczym wymiarze).

§ 6

Realizacja zadania inwestycyjnego (remontowego) może być podjęta po spełnieniu przez zarząd ROD wymogów formalno-prawnych, określonych w przepisach ustawy Prawo budowlane i przepisach związkowych.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
UCHWAŁ I WNIOSKÓW
Marcin Zendak
PRZEWODNICZĄCY
WALNEGO ZEBRANIA

Uchwała NR 10/WZ/2023

w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego) pn. NAPRAWA GŁÓWNEJ SKRZYNKI ELEKTRYCZNEJ

§ 1

Walne zebranie sprawozdawcze - członków PZD w ROD „Czarny Staw” w Wólce Wiciejowskiej, na podstawie § 64 pkt. 8 statutu PZD oraz wniosku zarządu ROD przyjmuje do realizacji na rok 2023 zadanie inwestycyjne (remontowe) pn. NAPRAWA GŁÓWNEJ SKRZYNKI ELEKTRYCZNEJ

§ 2

Zakres rzeczowy robót, przewidywany koszt ich realizacji i źródła finansowania oraz system realizacji (gospodarczy, zlecony, mieszany) określa wniosek zarządu ROD, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 3

 1. 1. Wysokość partycypacji finansowej w kosztach realizacji zadania, o którym mowa w § 1, przypadającej na jednego działkowca ustala się w kwocie:
  184,15 zł na rok 2023
 2. Łączna wysokość partycypacji, o której mowa w ust. 1 wynosi 15 100,00 zł
 3. Kwotę należy wpłacić na rachunek bankowy ROD lub w kasie ROD w terminie do 30 czerwca 2023 roku

§ 4

 1. W ramach partycypacji finansowej, o której mowa w § 3 uchwały przyjmuje się prace działkowców na rzecz zadania.
 2. Prace przypadające na jednego działkowca ustala się rocznie w ilości - godzin przy wartości (1 godziny pracy) - zł co daje kwotę - zł. Prace te będą wykonywane w latach
 3. Łączna wartość prac, o których mowa w ust. 2 wynosi - zł.
 4. W przypadku wykonania pracy przez działkowca osobiście lub przez członka jego rodziny łączna partycypacja finansowa, określona w § 3 ust. 2 ulega obniżeniu/ umorzeniu o łączną wartość prac, o której mowa w ust.3. Umorzenia/obniżenia dokonuje się jednorazowo bądź w okresach rocznych, jeżeli wykonanie prac rozpisano na lata.

§ 5

Małżonkowie posiadający prawo do tej samej działki opłacają jedną opłatę, o której mowa w § 3 oraz mają do nich zastosowanie ulgi przewidziane w § 4 (w pojedynczym wymiarze).

§ 6

Realizacja zadania inwestycyjnego (remontowego) może być podjęta po spełnieniu przez zarząd ROD wymogów formalno-prawnych, określonych w przepisach ustawy Prawo budowlane i przepisach związkowych.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
UCHWAŁ I WNIOSKÓW
Marcin Zendak
PRZEWODNICZĄCY
WALNEGO ZEBRANIA

Uchwała NR 11/WZ/2023

w sprawie kontynuacji zadania inwestycyjnego pn. BUDOWA BUDYNKU HYDROFORNI

§ 1

W związku z niewykonaniem zadania inwestycyjnego w 2021 roku z powodu odmowy przez wykonawcę zadanie to zostanie wykonane w roku 2023.

§ 2

Walne zebranie sprawozdawcze - członków PZD w ROD im. Czarny Staw w Wólce Wiciejowskiej, na podstawie § 64 pkt. 8 statutu PZD oraz wniosku zarządu ROD przyjmuje do realizacji na rok 2023 zadanie remontowe pn. BUDOWA BUDYNKU HYDROFORNI

Zakres rzeczowy robót, przewidywany koszt ich realizacji i źródła finansowania oraz system realizacji (gospodarczy, zlecony, mieszany) określa wniosek zarządu ROD, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 3

 1. 1. Wysokość partycypacji finansowej w kosztach realizacji zadania, o którym mowa w § 1, przypadającej na jednego działkowca ustala się w kwocie:
  100 zł na rok 2020
  100 zł na rok 2020
 2. Łączna wysokość partycypacji, o której mowa w ust. 1 wynosi 20 438,50 zł + 3 280 zł
 3. Kwotę (kwoty)* należy wpłacić na rachunek bankowy ROD lub w kasie ROD w terminie (terminach)* 30.09.2020; 14.08.2021

§ 4

 1. W ramach partycypacji finansowej, o której mowa w § 3 uchwały przyjmuje się prace działkowców na rzecz zadania.
 2. Prace przypadające na jednego działkowca ustala się rocznie w ilości 2 godzin przy wartości (1 godziny pracy) 20 zł co daje kwotę 40 zł. Prace te będą wykonywane w latach 2020 - 2021
 3. Łączna wartość prac, o których mowa w ust. 2 wynosi 3 280 zł.
 4. W przypadku wykonania pracy przez działkowca osobiście lub przez członka jego rodziny łączna partycypacja finansowa, określona w § 3 ust. 2 ulega obniżeniu/ umorzeniu o łączną wartość prac, o której mowa w ust.3. Umorzenia/obniżenia dokonuje się jednorazowo bądź w okresach rocznych, jeżeli wykonanie prac rozpisano na lata.

§ 5

Małżonkowie posiadający prawo do tej samej działki opłacają jedną opłatę, o której mowa w § 3 oraz mają do nich zastosowanie ulgi przewidziane w § 4 (w pojedynczym wymiarze).

§ 6

Realizacja zadania inwestycyjnego (remontowego) może być podjęta po spełnieniu przez zarząd ROD wymogów formalno-prawnych, określonych w przepisach ustawy Prawo budowlane i przepisach związkowych.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
UCHWAŁ I WNIOSKÓW
Marcin Zendak
PRZEWODNICZĄCY
WALNEGO ZEBRANIA

Uchwała NR 12/WZ/2023

w sprawie zatwierdzenia powołania członka organu PZD w trybie § 40 ust. 1 Statutu PZD

Walne zebranie sprawozdawcze ROD działając na podstawie § 40 ust. 2 Statutu PZD, postanawia:

§ 1

Zatwierdzić
powołanie Pana Marcina Zendaka
do składu Zarządu ROD dokonane na podstawie uchwały Nr 101/IX/2023 z dnia 25 marca 2023 roku

§ 2

Stwierdzić, że aktualnie w skład Zarządu ROD „Czarny Staw” wchodzą:

 1. AGNIESZKA KUCHARSKA
 2. ELŻBIETA ŁAPACZ
 3. ZBIGNIEW BILIŃSKI
 4. DANUTA WRZOSEK
 5. EWA WASILEWSKA
 6. JACEK BĄK
 7. MARCIN ZENDAK

Nie przeprowadzić
wybory uzupełniające do wskazanego w § 1 organu ROD w ramach walnego zebrania sprawozdawczego na podstawie § 65 ust. 3 Statutu PZD.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
UCHWAŁ I WNIOSKÓW
Marcin Zendak
PRZEWODNICZĄCY
WALNEGO ZEBRANIA

Uchwała NR 13/WZ/2023

w sprawie preliminarzy finansowych ROD na 2023 rok

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze na podstawie § 64 pkt 6 statutu PZD, postanawia:

§ 1

Przyjąć następujące preliminarze finansowe ROD na 2023 r.:

 1. preliminarz finansowy działalności statutowej zamykający się po stronie
  • przychodów kwotą   20 45 641,35 zł
  • kosztów kwotą   44 900,40 zł
  • rezerwa stanowi   740,95 zł
 2. preliminarz Funduszu Rozwoju ROD
  • bilans otwarcia   13 278,40 zł
  • planowane przychody   24 900,00 zł
  • planowane koszty   36 100,00 zł
  • planowany stan na 31.12.2023 r.   2 078,40 zł
 3. preliminarz Funduszu Oświatowego
  • bilans otwarcia   3 113,19 zł
  • planowane przychody   240,00 zł
  • planowane koszty   0 zł
  • planowany stan na 31.12. 2023 r   3 353,19 zł

§ 2

Preliminarze finansowe stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
UCHWAŁ I WNIOSKÓW
Marcin Zendak
PRZEWODNICZĄCY
WALNEGO ZEBRANIA

Uchwała NR 14/WZ/2023

w sprawie wniosku o przyznanie dotacji z Funduszu Rozwoju ROD

W związku z uchwałą nr 11/2022 Walnego Zebrania ROD w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego)* pn. Naprawa głównej skrzynki elektrycznej postanawia się co następuje:

 1. Upoważnia się zarząd ROD do wystąpienia z wnioskiem o udzielenie dotacji z krajowego* lub okręgowego* Funduszu Rozwoju ROD na powyższą inwestycję.
 2. Dotacja podlega zwrotowi w przypadku, gdy ROD nie wykorzysta dotacji, wykorzysta dotację niezgodnie z jej przeznaczeniem, nie rozliczy dotacji lub wobec ROD, w ciągu 5 lat od przekazania dotacji na rachunek bankowy ROD zostanie podjęta uchwala o wyodrębnieniu w rozumieniu art. 70 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych.
 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
UCHWAŁ I WNIOSKÓW
Marcin Zendak
PRZEWODNICZĄCY
WALNEGO ZEBRANIA

Uchwała NR 15/WZ/2023

w sprawie wysokości i terminu wnoszenia opłaty na kompostownik w 2023 roku

Walne zebranie sprawozdawcze ROD „Czarny Staw” postanawia:

§ 1

Uchwalić opłatę na kompostownik w 2023 roku w kwocie 100,00 zł od działki.

§ 2

Opłatę za kompostownik działkowiec obowiązany jest wpłacić w terminie do dnia 30 czerwca 2023 roku.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
UCHWAŁ I WNIOSKÓW
Marcin Zendak
PRZEWODNICZĄCY
WALNEGO ZEBRANIA